Μηλόπιτα - Produit

Μηλόπιτα - Produit

Taille réelle

Ce fichier a été téléchargé sur le produit Μηλόπιτα - οκογένεια Στεργίου - 105 g et est sous la licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. (Image originale)

Attribution: Photo par pour Open Food Facts